Om Föreningsservice Klippan

Sök

Om Föreningsservice Klippan

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Klippan

Om Föreningsservice Klippan

Om Föreningsservice Klippan

Ärende

 • Logga in

  Ansökan Egna initiativ barn och ungdomar 2022

  • Period: 01 juni 2022 - 31 december 2022

  Mentorskap ges sökande genom personal från Ung Fritid som hjälper ungdomen igenom ansökan och eventuellt planering.

  Vem kan söka? Barn och ungdomar mellan 13-19 år, bosatta i Klippans kommun, som vill arrangera något öppet för andra barn och ungdomar.

  För vad och hur mycket kan sökas? För ett arrangemang eller en sammankomst som riktar sig till andra barn och ungdomar. Arrangemanget ska vara öppet för alla. Bidrag söks för kostnader som lokal, ljud, ljus, material etc. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek på högst 10 000 kronor.

  Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget. Utbetalning görs vanligast i efterskott mot uppvisande av kvitton, men Kultur- och fritidsförvaltningen kan också betala i förskott i överenskommelse med mentorn.


  Sista ansökningsdatum: 2022-12-15
 • Logga in

  Ansökan Egna initiativ vuxna och grupp 2022

  • Period: 01 juni 2022 - 31 december 2022

  Bidraget ska möjliggöra konserter, utställningar, uppvisningar, prova-på arrangemang och liknande men även lokala initiativ utan möjlighet till ekonomisk egen bäring. Det kan exempelvis vara kostnader för lokal, material, ljud, ljus, arvoden och andra kostnader. Arrangemanget ska ha en budget och en genomförandeplan. Arrangemanget eller projektet ska vara publikt och öppet för invånare i Klippans kommun och får inte vara vinstdrivande.

  Vem kan söka? Enskilda personer eller grupper kan söka stöd för ett tidsbegränsat projekt eller arrangemang.

  Ansökan görs löpande under året. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek på 10 000 kronor. Utbetalning sker efter inkommen redovisning, granskad och godkänd av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men sökande blir återbetalningsskyldig om arrangemanget eller projektet inte genomförts eller inte redovisas.

  Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget eller projektet genomförs/börjar.


  Sista ansökningsdatum: 2022-12-15
 • Logga in

  Elomställningsstöd till föreningar med egna lokaler eller anläggningar

  • Period: 25 november 2022 - 11 december 2022

  Stöd till energioptimerade insatser för föreningslivet med egna lokaler eller anläggningar.

  Bidrag kan sökas för insatser som radikalt kan minska elförbrukning i fastigheter och anläggningar som föreningar äger. Det kan vara till exempel installation av värmepump som ersättning för direktverkande el, montering av solpaneler eller byte av armaturer från konventionella till LED (större projekt inte enstaka armaturer) etc.


  Vad krävs av föreningen

  ·       Att man kan se en ordentlig energianvändningsoptimering/minskning, detta vill vi att föreningen gör en beräkning alternativt kvalificerad uppskattning på hur pass mycket man kan sänka energibehovet.

  ·       Att föreningen redovisar dagens energianvändande i KWh och kostnad/år

  ·       Att energikostnaderna är en stor del av den kostnadsbörda som föreningen lever med och befarar att den kan komma att äventyra verksamhet på grund av höjda energipriser.

  ·       Att föreningen tar in minst en offert på tänkt investering och att åtgärden kan genomföras senast 2023-06-30. Om investeringen inte genomförs enligt planeringen blir föreningen återbetalningsskyldig.

  ·       Vi ser positivt vid behandlingen av ansökan om det finns med någon form av medfinansiering från föreningen men är inget krav.

  ·       Ansökan måste vara Klippans kommun tillhanda senast 2022-12-10

   

  Det finns begränsningar i bidragspottens storlek varför nämnden kan komma att behöva prioritera bland inkomna ansökningar.
  Prioriteringsgrunder kan komma att vara till exempel föreningens behov och besparingspotential.

  Bidraget kommer att betalas ut under december 2022.  


  Sista ansökningsdatum: 2022-12-11
 • Logga in

  Investeringsbidrag 2023

  • Period: 15 november 2022 - 31 januari 2023

  Föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler eller lokaler som man har långsiktiga nyttjanderättsavtal på har möjlighet att ansöka om investeringsbidrag för investeringar och underhållsarbeten av bestående karaktär som är nödvändig för verksamhetens fortlevnad samt för att hålla byggnader och material i gott skick.

   
  • Bidrag kan ges upp till 50 % av investeringens totala värde, föreningen bidrar med 50% egenfinansiering genom andra externa finansiärer, eget kapital eller genom ideellt arbetad tid enligt Leader/Jordbruksverkets modell som genererar 220 kronor per arbetad timme.
  • Lägsta totala värde för investeringen skall uppgå till lägst ett halvt prisbasbelopp, 2021 motsvarar det 23 800 kronor.
  • Två giltiga offerter för åtgärden skall bifogas.

  Ett investeringsbidrag är inte tänkt som en akut insats utan skall i normalfallet ingå i föreningens kort och långsiktiga investeringsplan som diskuteras i föreningsdialogen.

  Beslut tas i Kultur- och fritidsnämnden under våren.

  Redovisning av åtgärden skall lämnas in senast tre månader efter att planerad investering är genomförd. I händelse av utebliven redovisning kan föreningen komma att bli återbetalningsskyldig.

  Frågor besvaras via kultur.fritid@klippan.se


  Sista ansökningsdatum: 2023-01-31
 • Logga in

  Projekt- och arrangemangsbidrag

  • Period: 01 november 2022 - 01 november 2023

  Vem kan söka?
  Föreningar som uppfyller allmänna villkor och är bidragsberättigade för verksamhetsbidrag kan söka bidrag för enskilda tidsbegränsade arrangemang eller projekt som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet och som inte ingår i tidigare sökt verksamhetsbidrag.

  För vad kan föreningen söka?
  Bidraget ska möjliggöra arrangemang i kommunen, till exempel sommaraktiviteter, lovverksamhet, egna tävlingar, egenarrangerade cuper, högtidsfirande, konserter, utställningar eller föreställningar etc. Arrangemanget ska bidra till Klippans kommuns mångfald av aktiviteter.
  Särskilt beaktas:
  • Arrangemangets utvecklingspotential
  • I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
  • Nyskapande idéer
  • Samverkan mellan kultur och idrott
  • Arrangemang som främjar lika rättigheter och lika möjligheter
  • Föreningens ambition att hitta egen finansiering
  • Arrangemang för eller av barn- och ungdomar  

  Bidragsberättigade kostnader är till exempel kostnader som möjliggör själva arrangemanget som material, ljud- och ljus, lokalhyra, anläggningskostnader, marknadsföring, arvoden och andra kostnader knutna till arrangemanget. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Klippans kommun har stöttat arrangemanget. Logotyp hämtas på kommunens hemsida och hur marknadsföringen skett ska ingå i redovisningen.

  Utbetalning av bidraget sker normalt efter inkommen redovisning som granskats och godkänts av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men ansvarig arrangör blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas. Redovisning med ekonomisk redogörelse måste skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang.

  NYTT FÖR 2023!
  Från och med 2023-01-01 kommer ansökningarna kunna göra fortlöpande under året men de ska vara registrerade och kompletta minst två månader innan arrangemangets eller projektets genomförenade, samt redovisade senast två månader efter genomförandet, därefter betalas bidrag ut.

  För mer information och frågor kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen: kultur.fritid@klippan.se


  Sista ansökningsdatum: 2023-10-31
 • Logga in

  Redovisning av investeringsbidrag 2022

  • Period: 22 september 2022 - 31 december 2022

  Har er förening blivit beviljade investeringsbidrag så rapporterar ni in detta digitalt genom E-serve.

  För information och frågor kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen: kultur.fritid@klippan.se

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  Redovisning av projekt- och arrangemangsbidrag

  • Period: 22 september 2022 - 31 december 2022

  Har er förening blivit beviljade projekt- eller arrangemangsbidrag så rapporterar ni in detta digitalt genom E-serve. 

  För frågor kontakta föreningskonsulent Theresie de Gosson 

  theresie.de.gosson@klippan.se

  0435-282 04

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31

Om Föreningsservice Klippan