Om Föreningsservice - Lilla Edet

Sök

Om Föreningsservice - Lilla Edet

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Lilla Edet

Om Föreningsservice - Lilla Edet

Om Föreningsservice - Lilla Edet

Ärende

 • Logga in

  Anmälan om registrering

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Anmälan om registrering ska göras  snarast efter årsmötet eller senast 30/9.

  Tänk på att registreringen skall göras årligen för att er förening ska bli beviljad bidrag.

  Vid registreringen skall årsmöteshandlingarna, protokoll från årsmötet och det konstituerande styrelsemötet, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse godkänd av föreningens årsmöte, samt medlemsmatrikel bifogas.

  Endast föreningar som är skrivna och har sin verksamhet i Lilla Edet kan registrera sig för att kunna söka bidrag. Politiska föreningar är inte berättigade till bidrag.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.


  Sista ansökningsdatum: 2023-09-30
 • Logga in

  Ansökan om grundbidrag

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Utbetalas till kulturförening, minoritetsförening och förening för personer med funktionsnedsättning vars organisation och verksamhet stämmer överens med allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag. Bidrag erhålles med högst 2 000 kronor per år. Bidraget söks en gång per år senast den 31 mars.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.


  Sista ansökningsdatum: 2023-03-31
 • Logga in

  Ansökan om lokalbidrag

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Samhällsnämnden tillhandahåller kommunägda lokaler kostnadsfritt till föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 6-20 år. Om föreningen själv hyr eller äger lokalen kan lokalbidrag utgå för hela eller del av lokalkostnaden till föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget söks senast den 31 mars året efter upparbetad kostnad.

  I den mån lokalen inte nyttjas fullt ut av den egna föreningen skall den kunna nyttjas av andra föreningar i kommunen.

  Andrahandsuthyrning av lokalen får inte ske utan samråd med Sektor samhälle.

  När det gäller anordnande av inkomstbringande arrangemang i den egna lokalen ska samråd med Sektor samhälle alltid ske.

  För lokal som hyrts för inkomstbringande arrangemang, exempelvis tävlingar med betalande publik, dansarrangemang och liknande utgår inga bidrag. Sektor samhälle debiterar istället hyra vid sådana arrangemang.

  Enligt kommunens policy skall lokaler, som får bidrag från kommunen, vara rök- och drogfria.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.


  Sista ansökningsdatum: 2023-03-31
 • Logga in

  Ansökan om särskilt bidrag

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Samhällsnämnden avsätter en viss summa till bidrag som riktar sig till föreningsverksamhet som inte ryms i övriga bidragsformer och som Samhällsnämnden tycker är angeläget att stödja. Bidragets storlek fastställs efter bedömning av Samhällsnämnden. Om bidrag söks från flera håll ska det framgå i ansökan.

  Bidrag lämnas inte om verksamheten, aktiviteten, inköpen etc. påbörjats innan ansökan beviljas.

  Om Samhällsnämnden beviljar bidrag och när verksamheten/aktiviteten genomförts ska en skriftlig redovisning, som beskriver vad ni gjort för bidraget och kvitton, skickas in till föreningssamordnaren senast två månader efter utbetalt bidrag.

  Bidraget kan sökas under hela året.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Ansökan om startbidrag

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Utbetalas till nybildade föreningar vars organisation och verksamhet stämmer överens med allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag. Bidrag erhålles med högst 2 000 kronor och bidraget söks senast 31 mars påföljande år.

  För nystartad förening som ännu inte hunnit hålla ett årsmöte ska verksamhetsplan och budget skickas in. Så fort ordinarie årsmöte hållits ska anmälan om registrering (i formuläret "Anmälan om registrering") skickas in med fullständig dokumentation.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.


  Sista ansökningsdatum: 2023-03-31
 • Logga in

  Ansökan om utbildningsbidrag

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Samhällsnämnden tycker att det är viktigt att stödja föreningarnas utveckling därför finns det möjlighet att få bidrag för olika typer av utbildning:

  • Ledarutbildning
  • Föreningsteknikutbildning för den samlade styrelsen, men i synnerhet för ordförande, sekreterare och kassör.
  • Utbildning inom områdena jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa, miljötänk och integration.

  Bidrag utgår i efterhand med 25 kr/bidragsberättigad medlem per utbildning och förening. Resekostnader och förlorad arbetsinkomst ersätts inte.

  Ansökan om utbildningsbidrag görs under hela året dock senast 1 månad efter utbildningens slut. 


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Ansökan om verksamhetsbidrag

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Förening som haft minst 10 bidragsberättigade sammankomster under senaste halvåret, kan söka aktivitetsbidrag/verksamhetsbidrag. Bidraget ska ge ekonomiskt stöd i direkt proportion till verksamhetens omfattning och därmed stimulera till ökad aktivitet.

  Verksamhetsbidraget betalas ut för föreningens aktiviteter med 7 kronor per mötesdeltagare i åldern 6-20 år som är skrivna i kommunen.


  Med bidragsberättigad aktivitet menas; En sammankomst
  - med minst tre (3) deltagare i åldern 6-20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare
  - som varar minst en (1) timme
  - som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, sektion, medlemsmöte eller motsvarande
  - som genomföres av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisationen, distriktet eller lokalt samarbetsorgan.

  Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd. Den som deltager i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster. Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang eller till studiecirkelsammankomster.

  Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren skall intyga att uppgifterna är riktiga.

  Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster och totala antalet deltagare i dessa överförda från ett eller flera närvarokort. Från föregående redovisningsperiod får medtagas sammankomster som genomförts de sista 30 dagarna av denna period och inte tidigare redovisats.

  Ordföranden och revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. En kopia behålles av föreningen och förvaras tillsammans med närvarokorten under minst sju (7) år så att kommunen kan göra stickprovskontroller.

  Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen kan bli återbetalningsskyldiga och nekas fortsatta bidrag.

  Bidraget söks för perioden 1/1-30/6 (VT) senast 25 augusti och för perioden 1/7-31/12 (HT) senast 25 februari.


  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

  Sista ansökningsdatum: 2023-02-28
 • Logga in

  Kommunbidrag till förening för samlingslokal

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Anslaget och fördelningsnycklar till de föreningar som håller samlingslokal har fastslagits i KF beslut 2007-03-14 § 21. Bidraget innehåller ett grundbidrag och ett bidrag baserat på lokalens yta. Sista ansökningsdag är 31 oktober och avser verksamhetsåret innan ansökningsåret.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.


  Sista ansökningsdatum: 2023-10-31
 • Logga in

  Kommunbidrag till studieförbund

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Sektor samhälle har fastställt ett totalbelopp som fördelas enligt VBGs kommunbidragsrekommendation. Bidraget söks en gång per år med sista ansökningsdag den 31 oktober och avser verksamhetsåret innan ansökningsåret.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.


  Sista ansökningsdatum: 2023-10-31

Om Föreningsservice - Lilla Edet